• Naša vizija - zadaci i ciljevi
  • - Uticati na psihofizički razvoj djeteta,
    - Razvijati kulturno-higijenske navike,
    - Razvijati i podsticati radoznalost kod djece i omogučavanje sticanja znanja,
    - Njegovati i podsticati govorno stvaralaštvo kod djece, izražavanje putem pokreta, mimike, likovnim i muzičkim stvaralaštvom u igri i drugim aktivnostima, te pored drugih ciljeva i zadataka pripremati djecu za dalji odgoj i obrazovanje (odgoj djece u skladu sa dječijim potrebama i sl.)
  •  
  •